Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa i kto mu podlega?

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, narzuca przedsiębiorcom obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Dzięki niemu można uzyskać wiedzę na temat rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego. Na czym polega audyt energetyczny i kto mu podlega?

 

Druga edycja audytu energetycznego przedsiębiorstw

Według ustawy o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzać audyt energetyczny co 4 lata. W 2016 roku rozpoczęła się realizacja jego pierwszej edycji. Obecnie duże firmy przygotowują się do drugiej edycji audytu energetycznego w 2020 roku. Wyniki audytów energetycznych pierwszej edycji dały jasny obraz oszczędności energetycznej w takich obszarach, jak:

 • ciepło odpadowe
 • instalacjach potrzeb własnych i obiegów pomocniczych

Obecnie przeprowadzanemu audytowi będą towarzyszyć inne cele, zmierzające oczywiście do poprawy efektywności energetycznej.  Dobrze, aby audyt energetyczny w drugiej edycji położył nacisk na:

 • urządzenia, których praca szybko ulega pogorszeniu
 • działania proefektywnościowe, które zmierzają do oszczędności energii i wymagają dużych nakładów finansowych na modernizacje (mają być rozłożone na lata, 5-15 lat).
 • wyeliminowanie ryzyk inwestycyjnych
 • monitorowanie procesów energetycznych w odniesieniu do surowca i jego „odnawialności” (w znaczeniu handlowym oraz jeśli chodzi o minimalizację wykorzystania zasobów naturalnych).

Audyt energetyczny – kto ma obowiązek go przeprowadzić?

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku (Prawo przedsiębiorców) definiuje, kto podlega audytowi energetycznemu. Muszą go przeprowadzić lub zlecić przedsiębiorcy, którzy, co najmniej w jednym z dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie 250 i więcej pracowników lub
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług lub operacji finansowych przekraczający 50 mln euro albo sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 mln euro.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy mają wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS. Oczywiście zwolnienie ma miejsce, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest raportem. Jego celem jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa oraz wskazanie, w jakich obszarach może ono osiągnąć oszczędność energii.

Opracowanie uwzględnia listę rekomendacji, których wdrożenie może przynieść audytowanej firmie między innymi większą wydajność i obniżyć koszty operacyjne. Naturalnie wpłynie to także na wzrost jej konkurencyjności względem innych firm.

Audyt energetyczny przeprowadza się w oparciu a aktualne dane, które dotyczą zużycia energii w przedsiębiorstwie. Określa on również zapotrzebowanie na moc. Musi się w nim znaleźć przegląd wykorzystania energii w budynkach przynależących do firmy. Audytor sprawdza także pozostałe obszary (odpowiedzialne za 90% zużycia energii), takie jak instalacje przemysłowe lub transport. Audyt energetyczny powinien zawierać także analizę kosztową cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych. Jego celem jest uwzględnienie długofalowych oszczędności.

Co ważne, audyt energetyczny przeprowadza tylko podmiot zewnętrzny, który ma odpowiednie uprawnienia. Nie może to być osoba bezpośrednio zaangażowana w audytowaną działalność przedsiębiorcy.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Audytor zawsze rozpoczyna od przeprowadzenia rozmowy z inwestorem. Jest to tak zwany audyt wstępny. Polega on na przeglądzie dokumentacji technicznej oraz oględzinach obiektu lub obiektów. W pierwszym etapie trzeba określić szacunkowy koszt inwestycji oraz spodziewaną oszczędność energii. Oczywiście będzie się to wiązało ze zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych. Audyt wstępny wskazuje zakres prac, które mieszczą się w granicach finansowych możliwości inwestora. Najczęściej audyt przeprowadza się za pomocą tak zwanej termowizji, czyli kamery starannie sprawdzającej stan budynku.

Audyt energetyczny szczegółowy polega na przedstawieniu propozycji gotowych rozwiązań prowadzących do zmniejszenia strat ciepła. Muszą one być dostosowane do przeprowadzonych analiz, uwzględniać różnice w startach ciepła w poszczególnych pomieszczeniach oraz być zgodne z finansami, jakie inwestor może przeznaczyć na termomodernizację. Propozycje najczęściej obejmują:

 • ocieplenie budynku
 • wykorzystanie OZE (odnawialnych źródeł energii)
 • ograniczenie wykorzystania ciepła pochodzącego z paliw kopalnianych.

Jakie są korzyści audytu energetycznego?

Audyt energetyczny daje przedsiębiorstwu wiele możliwości. Przede wszystkim pozwala zaplanować modernizacje systemu grzewczego oraz izolacji termicznej. Inwestor może ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (finansowane ze środków unijnych). Dzięki audytowi energetycznemu przedsiębiorca otrzymuje informacje na temat stanu technicznego budynku, kosztów, jakie poniesie w celu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz możliwych oszczędnościach.

Warto wykonać audyt energetyczny budynku, ponieważ można zyskać wiele ważnych informacji. Z kolei przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu w określonym czasie, podlega karze pieniężnej. Jej wysokość ustala indywidualnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, biorąc pod uwagę szereg czynników: zakres naruszeń, ich powtarzalność oraz możliwości finansowe podmiotu.